avis legal

http://arbhojpuri.com/download-song/3049/ Condicions d’ús

les nouveaux site de rencontre gratuit 2012 Mitjançant la web www.piscines.cat es facilita l’accés al Portal web
propietat de VISMA PISCINES per oferir als usuaris l’accés general a la
informació, activitats, productes i serveis que l’esmentada entitat ofereix.

click El fet de connectar a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició
d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal.
Per això, VISMES PISCINES recomana a l’Usuari llegir-lo cada vegada que
accedeixi al Lloc web.

http://www.backclinicinc.com/?jixer=come-guadagnare-con-le-opzioni&c9d=f9 L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que VISMA
PISCINES posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a
les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme
a les presents condicions, i respondrà , davant VISMA PISCINES i / o enfront
de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a
conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qui utilitza aquest lloc
web, ho fa per la seva pròpia responsabilitat.

follow url VISMA PISCINES es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, a
serveis i continguts del Portal, de manera temporal o definitiva, quan així
ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de
seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament
elèctric o per qualsevol altra causa.

http://bowlnorthway.com/?jisdjd=manuali-trading-on-line&391=58 VISMA PISCINES es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense
previ avís, la configuració, presentació o el disseny, de la seva web, així
com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades
en aquest Avís Legal.

http://kopuamonastery.org.nz/felmor/2431 Política de Privacitat i Protecció de Dades

enter site Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’Usuari a
través de l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb estricta
confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de caràcter personal. De manera expressa, l’Usuari queda
informat que les mateixes seran incorporades a fitxers existents a VISMA
PISCINES i que té dret d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició del
mateix, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol · licitud al
següent correu electrònic: info@fundacioelna.org

http://podzamcze-dobczyce.pl/index.php/pl/sala-bankietowa/assets/js/assets/css/responsive.css Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de
l’Usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat
de les dades incloses en el mateix. Les dades que es facilitin seran
utilitzades per a fins comercials, sent els seus destinataris dels serveis
administratius, comercials i tècnics de VISMA PISCINES

http://www.accomacinn.com/?falos=bewertung-anyoption bewertung anyoption VISMA PISCINES adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració,
tractament, pèrdua o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal,
tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, en nom del compliment de
la seva obligació de secret i del seu deure de guarda dels mateixos.

http://backyardgardensjoseph.com/?bioener=m1-garand-stock-dating&0d0=67 De la mateixa manera, VISMA PISCINES queda autoritzada per enviar l’Usuari
informacions comercials i tècniques dels seus productes. En el cas de
comunicacions comercials i tècniques enviades a través de correu electrònic
o mitjà equivalent, l’usuari ens dona el seu consentiment exprés per a
l’enviament de publicitat per aquest mitjà.

source Propietat Intel · lectual i Industrial

Els drets de la propietat intel · lectual de tots els continguts i disseny
gràfic d’aquesta pàgina web són titularitat de VISMA PISCINES La
reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública,
excepte per al seu ús personal i privat, sense autorització, constitueix una
infracció dels drets de propietat intel · lectual de VISMA PISCINES,
sancionable per la legislació vigent.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de
qualsevol classe continguts en el Lloc web estan protegits per Llei

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a
través de la pàgina web, pot estar protegida per drets de propietat
industrial, intel · lectual o d’una altra índole. VISMA PISCINES no serà
responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests
drets que puguin ser comeses per l’Usuari.

Responsabilitat

VISMA PISCINES no es responsabilitza de la mala utilització que per part
dels Usuaris d’Internet facin dels continguts de la pàgina web, sent
l’Usuari l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer.

De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació
no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per VISMA
PISCINES o no publicada amb el seu nom.

VISMA PISCINES no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del
servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres
inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de
VISMA PISCINES, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari, i
/ o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per
origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article
1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, a més, i als
efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments
esdevinguts fora del control de VISMA PISCINES, com ara: fallada de tercers,
operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes
de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres
produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de
hackers o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema
informàtic, sempre que VISMA PISCINES hagi adoptat totes les mesures de
seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas,
sigui quina sigui la causa, VISMA PISCINES no assumirà cap responsabilitat
per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.
VISMA PISCINES tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari
per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del
lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels
mateixos.

VISMA PISCINES no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es
puguin derivar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics
contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el lloc web, o per
qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

VISMA PISCINES no es fa responsable de la veracitat, falta d’utilitat o
adequació per a un ús específic del present Lloc web ni dels continguts, de
la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta
de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció
del servei, de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda
a través dels seus continguts. En qualsevol cas, la informació proporcionada
en aquest Lloc web està dirigida a complementar i no a substituir
l’assessorament que en tot cas s’ha d’obtenir directament de professionals
competents.

Jurisdicció i llei aplicable.

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts
accepten la submissió expressa als jutjats i la legislació estatal i
autonòmica corresponent